Villkor

Klicka här för att skriva ut

Din användning av Selectamark Secure Asset register ("Registret") vilken är tillgänglig på https://www.secureassetregister.com/en/ ("webbplatsen") regleras av dessa villkor ("Allmänna Villkor"). Dessa Villkor skall läsas tillsammans, och gäller i tillägg till vår Sekretessbestämmelser https://www.secureassetregister.com/en/privacy. Läs dessa Villkor noggrant och skriva ut en kopia för framtida referens. Genom att använda registret och/eller Webbsidan godkänner du att du har läst, förstått och godkänner dessa regler och villkor samt Sekretessbestämmelserna (som ändras från tid till annan). Om en användare inte accepterar dessa regler och villkor skall den lämna Webbplatsen omedelbart och bör inte skapa ett konto i registret.

Selectamark kan när som helst utan förvarning revidera dessa Villkor för att följa lagen eller för att uppfylla våra föränderliga affärskrav. Eventuella uppdateringar eller ändringar kommer att publiceras på webbplatsen. Det är upp till dig att regelbundet se över villkoren i fall det finns några förändringar. Genom att fortsätta att komma åt webbplatsen och/eller för att använda registret godkänner du dig bunden av villkoren i dessa uppdateringar och ändringar.


 1. Om oss
  • 1.1 Selectamark Security Systems plc (enligt dessa Villkor "Selectamark", "vi", eller "oss") är ett företag registrerat i England och Wales med organisationsnummer 010242801 och vars registrerade adress är på 1 Locks Court, 429 Crofton Road, Locksbottom, Kent, BR6 8NL U.K. Vårt VAT-nummer är GB 512 8043 77.
  • 1.2 Om du har några frågor om dessa Villkor eller vill kontakta oss av någon anledning vänligen använd kontaktuppgifterna nedan:
   • Post: 1 Locks Court, 429 Crofton Road, Locksbottom, Kent, BR6 8NL U.K.
   • Email: [email protected]

 2. Din användning av registret och/eller Webbplatsen
  • 2.1 Webbplatserna är inte avsedda för barn. Genom att använda Webbplatsen och/eller registret, bekräftar du att du är 18 år eller äldre alternativt att du använder webbplatsen och/eller registret med samtycke och under överinseende av en förälder eller vårdnadshavare.
  • 2.2 Du samtycker till att använda Webbplatsen och/eller registret endast för lagliga syften och på ett sätt som inte kränker rättigheterna för någon annan eller begränsa eller hindra någon annans användning och åtnjutande av Webbplatsen och/eller Registret.
  • 2.3 Du ansvarar för riktigheten i uppgifterna i registret och vi kommer inte att vara ansvariga gentemot dig eller någon tredje part för eventuella felaktigheter. Vi har tillhandahållit en administrationstjänst ("Ditt konto") där du kan granska din personliga information när som helst för att säkerställa att den är korrekt och aktuell. Du kommer att kunna uppdatera, korrigera, ändra eller ta bort felaktiga uppgifter. Om du inte har tillgång till en dator kan du kontakta oss på adressen nedan för att begära att dina uppgifter uppdateras, rättas eller raderas.
  • 2.4 Du har rätt att ladda ner och skriva ut innehåll från webbplatsen och/eller registret enbart för dina egna interna syften och/eller personligt bruk. Innehållet på Webbplats och/eller registret får inte kopieras eller reproduceras, används eller på annat sätt behandlas av någon annan anledning. Du har inte rätt att ändra eller distribuera innehållet på denna webbplats och/eller registret eller reproducera, länka eller djuplänka till den på någon annan webbplats utan vårt uttryckliga skriftliga medgivande. Du har inte rätt att använda eller utnyttja innehållet på Webbplatsen och/eller registret i kommersiella syften under några omständigheter.

 3. Immateriella rättigheter
  • 3.1 Som mellan dig och oss äger vi all nuvarande och framtida upphovsrätt, registrerade och oregistrerade varumärken, mönsterrätt, oregistrerade mönster, databasrättigheter och alla andra nuvarande och framtida materielilla eller immateriella rättigheter som finns i eller i förhållande till Webbplatsen och/eller registret ("IPR"). Det av Selectamark ägda material på dessa webbplatser, inklusive text och bilder, får inte skrivas ut, kopieras, reproduceras, publiceras, laddas ner, postat, visas, ändras, återanvändas, sändas eller överföras på något sätt, utom för användarens eget bruk icke-kommersiellt bruk. Tillstånd för någon annan typ av användning måste alltid erhållas från Selectamark.
  • 3.2 Om några IPR tillfaller dig, oavsett om på grund av lag eller på annat sätt, tilldelar du härmed oss alla rättigheter, titlar och intressen (vare sig juridiskt eller nyttiga) i hela världen och i största möjliga utsträckning, inklusive alla eventuella förnyelser och förlängningar av sådana immateriella rättigheter. Du avsäger villkorslöst och oåterkalleligen alla moraliska rättigheter som du kan ha antingen nu eller i framtiden och som existerar i eller i förhållande till Webbplatsen och/eller registret.
  • 3.3 Du samtycker till att utföra och göra alla sådana gärningar, dokument, akter och saker som vi rimligen kan behöva för att tilldela någon IPR till oss och för att genomföra det avsedda ändamålet med dessa Villkor, eller upprätta, fullkomna, bevara eller verkställa våra rättigheter enligt dessa Villkor.

 4. Vårt ansvar gentemot dig
  • 4.1 Även om Selectamark försöker hårt att säkerställa att webbplatsen och/eller registret fungerar korrekt och innehåller så korrekt information som möjligt så kommer detta inte alltid att vara möjligt att uppnå och därmed gäller följande ansvarsfriskrivning.
  • 4.2 Webbplatsen och/eller registret tillhandahålls "i befintligt skick" utan några utfästelser och utan någon som helst garanti vare sig uttryckliga eller underförstådda, inklusive, men inte begränsade till underförstådda garantier om tillfredsställande kvalitet, lämplighet för ett visst ändamål, kompatibilitet, icke-intrång, noggrannhet och säkerhet. Selectamark garanterar eller förespeglar inte att innehållet och/eller de faciliteter som finns tillgängliga eller åtkomliga via webbplatsen och/eller registret alltid kommer att vara korrekta, fullständiga, aktuella eller att tillgången till Webbplatsen och/eller registret kommer att vara oavbruten. Vi förbehåller oss rätten att återkalla eller ändra den service vi ger på webbplatsen och/eller registret utan förvarning.
  • 4.3 Vi utesluter alla garantier och villkor uttryckligen eller underförstått genom lag, sedvanerätt eller annat i den utsträckning som lagen tillåter. Selectamark ansvarar inte för någon speciell, indirekt, tillfälliga, ekonomisk förlust eller följdskador oavsett orsak som uppstår ur eller i samband med dessa Villkor eller från användning eller oförmåga att använda webbplatsen och/eller registret.
  • 4.4 Åtkomst av Webbplatsen och/eller registret och nedladdning av material från dem sker helt på användarens egen risk. Vi står för innehållet på webbplatsen och/eller i registret i god tro men ger inga garantier eller utfästelser om att innehållet är korrekt, fullständig eller uppdaterat och inte heller att Webbplatsen och/eller registret inte kränker rättigheter av någon tredje part. Användaren, och inte Selectamark, kommer att vara helt ansvarig för användningen av innehållet på webbplatsen och/eller registret och sådan användning sker helt på användarens risk. Medan vi vidta rimliga försiktighetsåtgärder för att förhindra förekomsten av datavirus och/eller andra skadliga program på Webbplatsen och/eller registret accepterar vi inget ansvar för eventuella skador på mjukvara eller datorsystem och/eller eventuell förlust av data även om Selectamark har informerats om möjligheten av sådana skador.
  • 4.5 Ingenting i dessa Villkor skall begränsa vårt ansvar för personskada eller dödsfall.

 5. Användar-ID och lösenord
  • 5.1 Alla användare och operatörer skall underrättas om sitt ansvar i förhållande till säkerheten för deras användar-ID och lösenord. Detta skall innefatta:
   • (a) Att hålla lösenord hemliga
   • (b) Inte dela sitt lösenord och användar-ID eller åtkomst till Secure Asset Register med andra
   • (c) Att inte använda samma lösenord som de använder för andra ändamål (t.ex. Internetbank)
   • (d) Ändra lösenord om de tror att det kan ha äventyrats
   • (e) Att inte använda automatiserade inloggningstjänster som automatiskt fyller i användarnamn och/eller lösenord.
   • (f) Inte lämnar utrustning som är inloggad på Secure Asset Register obevakad.
  • 5.2 Alla användare och operatörer är skyldiga att ange att de godtar dessa ansvarsområden innan de beviljas behörighet och detta ska registreras av oss.

 6. Avstängning och uppsägning
  • 6.1 Vi kommer att avgöra, under eget gottfinnande, om det har skett ett brott mot dessa regler och villkor genom din användning av Webbplatsen och/eller registret. När ett brott mot dessa Villkor har inträffat kan vi vidta de åtgärder som vi anser vara lämpliga, inklusive att behandla underlåtenhet att följa reglerna som en väsentlig överträdelse och/eller ta alla eller några av följande åtgärder:
   • Omedelbar, tillfällig eller permanent återkallelse av din rätt att använda webbplatsen och/eller registret.
   • Utfärda en varning till dig.
   • Rättsliga förfaranden mot dig för återbetalning av alla kostnader på en ersättningsbasis (inklusive, men inte begränsat till, rimliga administrativa och rättsliga kostnader) till följd av brott.
   • Ytterligare rättsliga åtgärder mot dig.
   • Utlämnande av sådan information till brottsbekämpande myndigheter som vi rimligen anser är nödvändig.
  • 6.2 Vi undanta ansvar för åtgärder som vidtagits med anledning av brott mot dessa Villkor. Svaren som beskrivs i dessa Villkor är inte begränsade, och vi kan vidta andra åtgärder som vi rimligen anser vara lämpliga.

 7. Länkar
  • Webbplatsen kan innehålla länkar till andra webbplatser över vilka Selectamark inte har någon kontroll. Sådana länkar tillhandahålls enbart för att underlätta för användarna. Selectamark ansvarar inte för innehållet eller tillförlitligheten i de länkade webbplatserna och stödjer inte nödvändigtvis de åsikter som uttrycks i dem eller på något sätt de organisation eller personer som tillhandahåller dem. Selectamark garanterar inte att dessa länkar fungerar hela tiden och vi har ingen kontroll över tillgängligheten för de länkade sidorna eller användningen av personuppgifter från tredje part.

 8. Andra viktiga villkor
  • 8.1 Om någon av dessa Villkor befinns vara olaglig, ogiltig eller ogenomförbar av en behörig domstol skall resten av dessa Villkor förbli i full kraft och verkan.
  • 8.2 Endast du och vi har rätt att genomdriva dessa Villkor. Ingen tredje part skall ha rätt att genomdriva någon av dessa Villkor vare sig med stöd av Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999 eller på annat sätt.
  • 8.3 Dessa Villkor anger hela avtalet mellan dig och oss och ersätter alla och alla tidigare villkor, garantier och/eller utfästelser i den utsträckning som lagen tillåter.
  • 8.4 Dessa Villkor skall styras och tolkas i enlighet med lagarna i England och Wales. Domstolarna i England och Wales skall ha exklusiv jurisdiktion över alla frågor eller tvister som uppstår ur eller i samband med dessa Villkor.
  • 8.5 Underlåtenhet från Selectamark att utöva någon rätt i enlighet med dessa Villkor kommer inte utgöra en avsägelse av sådan rätt om det inte uttryckligen anges av Selectamark skriftligen.

  Dessa Villkor uppdaterades senast 2011-04-11