Zasady i Warunki

Korzystanie z Bezpiecznego rejestru aktywów Selectamark („Rejestr”), dostępnego pod adresem https://www.secureassetregister.com („Witryna”) podlega niniejszym zasadom i warunkom („Warunki”). Niniejsze Warunki należy czytać wraz z naszą Polityką Prywatności i stanowią jej uzupełnienie. Przeczytaj uważnie niniejsze Warunki i wydrukuj kopię do wykorzystania w przyszłości. Korzystając z Rejestru lub Witryny, potwierdzasz, że przeczytałeś, zrozumiałeś i zgadzasz się z niniejszymi Warunkami i Polityką Prywatności (z okresowymi zmianami). Jeżeli użytkownik nie akceptuje niniejszego Regulaminu, powinien niezwłocznie opuścić Serwis i nie powinien zakładać konta w Rejestrze.

Selectamark może w dowolnym momencie zmienić niniejsze Warunki, aby zachować zgodność z prawem lub spełniać zmieniające się wymagania biznesowe bez powiadomienia. Wszelkie aktualizacje lub poprawki będą publikowane na Witrynie. Twoim obowiązkiem jest regularne przeglądanie Warunków w przypadku jakichkolwiek zmian. Kontynuując dostęp do Witryny i / lub korzystając z Rejestru, zgadzasz się na przestrzeganie warunków tych aktualizacji i poprawek.


1. O NAS

1. Selectamark Security Systems plc (określana w niniejszych Warunkach jako „Selectamark”, „my” lub „nas”) jest firmą zarejestrowaną w Anglii i Walii, której numer rejestracyjny to 010242801 i której zarejestrowany adres to 1 Locks Court, 429 Crofton Road, Locksbottom, Kent, BR6 8NL Wielka Brytania Nasz numer VAT to GB 512 8043 77.

2. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszych Warunków lub chęci skontaktowania się z nami z jakiegokolwiek powodu, prosimy o skorzystanie z poniższych danych kontaktowych:

• Poczta: 1 Locks Court, 429 Crofton Road, Locksbottom, Kent, BR6 8NL Wielka Brytania

• E-mail: [email protected]


2. KORZYSTANIE Z REJESTRU LUB WITRYNY INTERNETOWEJ

1. Witryny nie są przeznaczone dla dzieci. Korzystając z Witryny lub Rejestru, potwierdzasz, że masz ukończone 18 lat lub że korzystasz z Witryny lub Rejestru za zgodą i pod nadzorem rodzica lub opiekuna.

2. Zgadzasz się korzystać z Witryny lub Rejestru wyłącznie w celach zgodnych z prawem i w sposób, który nie narusza praw nikogo innego ani nie ogranicza ani nie utrudnia innym osobom korzystania z Witryny lub Rejestru.

3. Ponosisz odpowiedzialność za dokładność informacji zawartych w Rejestrze, a my nie będziemy ponosić odpowiedzialności wobec Ciebie ani osób trzecich za jakiekolwiek nieścisłości. Udostępniliśmy usługę administracyjną („Twoje konto”), w której możesz w dowolnym momencie przejrzeć swoje dane osobowe, aby upewnić się, że są poprawne i aktualne. Będziesz mógł aktualizować, poprawiać, zmieniać lub usuwać niedokładne dane. Jeśli nie masz dostępu do komputera, możesz skontaktować się z nami pod poniższym adresem, aby poprosić o aktualizację, poprawienie lub usunięcie swoich danych.

4. Masz prawo do pobierania i drukowania treści z Witryny lub Rejestru wyłącznie do własnych wewnętrznych celów biznesowych lub do użytku osobistego. Zawartości Witryny lub zawartości Rejestru nie wolno kopiować ani powielać, ani wykorzystywać w inny sposób traktować z jakiegokolwiek innego powodu. Nie jesteś uprawniony do modyfikowania lub redystrybucji treści tej Witryny lub Rejestru, ani do odtwarzania, linkowania, umieszczania w ramkach lub głębokich linków na żadnej innej stronie internetowej bez naszej wyraźnej pisemnej zgody. Nie jesteś uprawniony do wykorzystywania treści Witryny lub Rejestru do celów komercyjnych w żadnych okolicznościach.


3. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

1. W stosunkach między Tobą a nami posiadamy wszystkie obecne i przyszłe prawa autorskie, zarejestrowane i niezarejestrowane znaki towarowe, prawa do wzorów, niezarejestrowane projekty, prawa do baz danych oraz wszelkie inne obecne i przyszłe prawa własności intelektualnej oraz prawa w postaci praw własności intelektualnej istniejących w lub w odniesieniu do Witryny lub Rejestru („PWI”). Materiały będące własnością Selectamark na tych stronach, w tym tekst i obrazy, nie mogą być drukowane, kopiowane, reprodukowane, ponownie publikowane, pobierane, publikowane, wyświetlane, modyfikowane, ponownie wykorzystywane, rozpowszechniane ani transmitowane w jakikolwiek sposób, z wyjątkiem osobistego, niekomercyjnego użytku użytkownika. Pozwolenie na jakiekolwiek inne użycie należy uzyskać od Selectamark.

2. Jeśli jakiekolwiek prawa własności intelektualnej przysługują Ci, czy to z mocy prawa lub w inny sposób, niniejszym przekazujesz nam wszelkie prawa, tytuły i udziały (prawne lub korzyści) w takich prawach własności intelektualnej na całym świecie absolutnie w najszerszym możliwym zakresie, w tym wszelkie i wszelkie odnowienia i przedłużenia takich praw własności intelektualnej. Bezwarunkowo i nieodwołalnie zrzekasz się wszelkich osobistych praw osobistych, które możesz mieć teraz lub w przyszłości, istniejących na Witrynie lub Rejestrze lub w związku z nimi.

3. Zgadzasz się wykonywać i dokonywać wszelkie czynności, dokumenty, działania i rzeczy, jakich możemy w uzasadniony sposób od Ciebie wymagać w celu przeniesienia na nas praw własności intelektualnej, realizacji zamierzonego celu niniejszych Warunków lub ustalenia, udoskonalenia, zachowania lub egzekwowania naszych prawa wynikających z niniejszych Warunków.

4. NASZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ WOBEC CIEBIE

1. Chociaż Selectamark dokłada wszelkich starań, aby Witryna lub Rejestr działały poprawnie i były tak dokładne, jak to tylko możliwe, nie zawsze będzie to możliwe i dlatego obowiązuje poniższe zastrzeżenie.

2. Witryna lub Rejestr są udostępniane w stanie, w jakim się znajdują, bez jakichkolwiek oświadczeń lub rekomendacji oraz bez jakiejkolwiek gwarancji, wyraźnej lub dorozumianej, w tym między innymi dorozumianych gwarancji zadowalającej jakości, przydatności do określonego celu, zgodność, nienaruszanie praw, dokładność i bezpieczeństwa. Selectamark nie gwarantuje ani nie oświadcza, że zawartość lub dostępne funkcje lub funkcje dostępne za pośrednictwem Witryny lub Rejestru będą zawsze dokładne, kompletne lub aktualne ani że dostęp do Witryny lub Rejestru będzie niezakłócony. Zastrzegamy sobie prawo do wycofania lub zmiany usług, które świadczymy w Witrynie lub Rejestrze bez uprzedzenia.

3. Wykluczamy wszelkie oświadczenia, gwarancje, warunki i postanowienia wyrażone lub dorozumiane przez ustawę, prawo zwyczajowe lub w inny sposób w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo. Selectamark nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szczególne, pośrednie, przypadkowe, wtórne lub ekonomiczne straty w jakikolwiek sposób spowodowane lub w związku z niniejszymi Warunkami lub z użyciem lub niemożnością korzystania z Witryny lub Rejestru.

4. Dostęp do Serwisu lub Rejestru oraz pobieranie z nich materiałów odbywa się całkowicie na własne ryzyko użytkownika. Udostępniamy treści w Witrynie lub Rejestrze w dobrej wierze, ale nie dajemy żadnych gwarancji ani nie oświadczamy, że treść jest dokładna, kompletna lub aktualna, ani że Witryna lub Rejestr nie naruszają praw jakiejkolwiek strony trzeciej. Użytkownik, a nie Selectamark, będzie w pełni odpowiedzialny za wykorzystanie treści w Witrynie lub Rejestrze, a takie użycie jest całkowicie na ryzyko Użytkownika. Chociaż podejmujemy rozsądne środki ostrożności, aby zapobiec istnieniu wirusów komputerowych lub innych złośliwych programów na Witrynie lub Rejestrze, nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek wynikłe uszkodzenia oprogramowania lub systemów komputerowych lub wynikającą z tego utratę danych nawet jeśli Selectamark został poinformowany o możliwości spowodowania takiego uszkodzenia.

5. Żadne z postanowień niniejszych Warunków nie ogranicza naszej odpowiedzialności za obrażenia ciała lub śmierć.

5. IDENTYFIKATORY I HASŁA UŻYTKOWNIKÓW

1. Wszystkich użytkowników i operatorów informuje się o ich obowiązkach związanych z bezpieczeństwem ich identyfikatorów użytkowników i haseł. Obejmuje to:

• (a) Utrzymywanie haseł w tajemnicy

• (b) Nie udostępniać innym swojego hasła i identyfikatora użytkownika lub dostępu do bezpiecznego rejestru aktywów

• (c) Nieużywanie tego samego hasła, którego używają do innych celów (np. Do bankowości osobistej)

• (d) Zmiana haseł, jeśli uważają, że mogły zostać naruszone, oraz konieczność poinformowania firmy rejestrującej aktywa

• (e) niestosowanie funkcji automatycznego logowania, które automatycznie wprowadzają identyfikator użytkownika lub hasło (-a).

• (f) Niepozostawianie sprzętu, który jest zalogowany do bezpiecznego rejestru aktywów bez nadzoru.

2. Wszyscy użytkownicy i operatorzy będą zobowiązani do wyrażenia zgody na te obowiązki przed przyznaniem im uprawnień dostępu, co zostanie odnotowane przez firmę rejestrującą aktywa.

6. ZAWIESZENIE I ROZWIĄZANIE

1. Ustalimy według naszego uznania, czy nastąpiło naruszenie niniejszych Warunków w wyniku korzystania z Witryny lub Rejestru. W przypadku naruszenia niniejszych Warunków możemy podjąć takie działania, jakie uznamy za stosowne, w tym potraktować nieprzestrzeganie jako istotne naruszenie lub podjąć wszystkie lub dowolne z następujących działań:

• Natychmiastowe, czasowe lub trwałe odebranie prawa do korzystania z Witryny lub Rejestru.

• wysłanie ostrzeżenia.

• Postępowanie sądowe przeciwko naruszającemu o zwrot wszystkich kosztów na zasadzie odszkodowania (w tym między innymi kosztów administracyjnych i prawnych) wynikających z naruszenia.

• Dalsze działania prawne przeciwko naruszającemu.

• Ujawnienie takich informacji organom ścigania, jakie uważamy za konieczne.

2. Wyłączamy odpowiedzialność za działania podjęte w odpowiedzi na naruszenia niniejszego Regulaminu. Odpowiedzi opisane w niniejszych Warunkach nie są ograniczone i możemy podjąć wszelkie inne działania, które uznamy za stosowne.


7. LINKI

1. Serwis może zawierać linki do innych stron internetowych, nad którymi Selectamark nie ma kontroli. Takie linki są dostarczane wyłącznie dla wygody użytkowników. Selectamark nie ponosi odpowiedzialności za zawartość lub wiarygodność stron, do których prowadzą linki, i niekoniecznie popiera poglądy wyrażane w nich lub w organizacji lub osobom je dostarczającym w jakikolwiek sposób. Selectamark nie gwarantuje, że te linki będą działać przez cały czas i nie mamy kontroli nad dostępnością powiązanych stron ani nad wykorzystaniem danych osobowych przez osoby trzecie.


8. INNE WAŻNE WARUNKI

1. Jeśli którykolwiek z niniejszych Warunków zostanie uznany za niezgodny z prawem, nieważny lub niewykonalny przez jakikolwiek sąd właściwej jurysdykcji, pozostałe Warunki pozostają w mocy.

2. Tylko Ty i my jesteśmy uprawnieni do egzekwowania niniejszych Warunków. Żadna osoba trzecia nie jest uprawniona do egzekwowania któregokolwiek z niniejszych Warunków, na podstawie przepisów prawa, czy też w inny sposób.

3. Niniejsze Warunki stanowią całość umowy między Tobą a nami i zastępują wszelkie wcześniejsze postanowienia, warunki, gwarancje lub oświadczenia w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo.

4. Niniejsze Warunki będą regulowane i interpretowane zgodnie z prawem Anglii i Walii. Sądy Anglii i Walii mają wyłączną jurysdykcję w zakresie wszelkich spraw lub sporów wynikających z niniejszych Warunków lub w związku z nimi.

5. Pominięcie przez Selectamark skorzystania z jakiegokolwiek prawa wynikającego z niniejszych Warunków nie będzie stanowiło zrzeczenia się tego prawa, chyba że Selectamark wyraźnie określi to na piśmie.


Niniejsze Warunki zostały ostatnio zaktualizowane w poniedziałek 11 kwietnia 2011 r .